Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
เกี่ยวกับ / งานประชุมสัมมนาประจำปีของสำนักงาน ก.พ.ร. / 2553

2553

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี ๒๕๕๓

เรื่อง ธรรมาภิบาลกับการพัฒนาระบบราชการไทย

วันจันทร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๗.๕๐ น. ๑๖.๓๐ น.
  ห้องจูบิลี่ บอลรูม  อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี
๐๗.๕๐ ๐๘.๕๐ น. ลงทะเบียน รับเอกสาร
๐๘.๕๐ ๐๙.๐๐ น. ชมวิดีทัศน์เกี่ยวกับ ธรรมาภิบาลกับการพัฒนาระบบราชการไทย
๐๙.๐๐ ๑๐.๐๐ น. ปาฐกถาพิเศษเรื่อง หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิษณุ เครืองาม (สรุปเนื้อหา) (วิดีทัศน์)

๑๐.๐๐ ๑๐.๓๐ น.

นำเสนอความก้าวหน้าของธรรมาภิบาลประเทศไทย

-    ผลการศึกษาการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล    ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และมุมมองของสื่อมวลชนในเรื่องดังกล่าว โดย  

 ดร. วิพุธ อ่องสกุล  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 นายสมหมาย  ปาริจฉัตต์  รองประธานกรรมการ (ฝ่ายบริหาร) 
บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

๑๐.๓๐ ๑๐.๔๕ น. พัก รับประทานอาหารว่าง

๑๐.๔๕ ๑๒.๐๐ น.

การเสวนา เรื่อง  มาตรการทบทวนบทบาทภารกิจของส่วนราชการ ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดย

 นายสมพล เกียรติไพบูลย์ กรรมการ ก.พ.ร.

 นายพรศิลป์  พัชรินทร์ตนะกุล  รองเลขาธิการหอการค้าไทย

 ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์  เลขาธิการ ก.พ.ร.

๑๒.๐๐ ๑๓.๐๐ น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ ๑๓.๐๐ น. นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย   รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี                    เดินทางถึงสถานที่จัดงาน
๑๓.๐๐ ๑๓.๐๕ น. กล่าวรายงาน โดย ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์  เลขาธิการ ก.พ.ร.
๑๓.๐๕ ๑๓.๓๐ น. กล่าวเปิดงาน และเยี่ยมชมนิทรรศการการถ่ายโอนงานภาครัฐ 
โดย นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย
  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี              

๑๓.๓๐ ๑๖.๓๐ น.

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ   

-  เรื่องการวิเคราะห์ภารกิจการถ่ายโอนของกลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ  
กลุ่มกระทรวงด้านบริหารและความมั่นคง และกลุ่มกระทรวงด้านสังคม
  โดย

 นางปาริชาต ศิวะรักษ์  ที่ปรึกษาอิสระ

 นายสุพจน์ ลาภปรารถนา ที่ปรึกษาอิสระ  (วิดีทัศน์)

 

ชมนิทรรศการ/ การสาธิตงานงานให้บริการประชาชน

    ๑. งานที่ภาคเอกชนรับถ่ายโอนงานจากภาครัฐแล้ว

    ๒. งานที่ภาคเอกชนพร้อมรับการถ่ายโอนงาน

    ๓. งานที่ภาครัฐจะถ่ายโอนงานให้ภาคเอกชน/ภาคส่วนอื่น

 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 20 ตุลาคม 2557 14:54:07 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 20 ตุลาคม 2557 14:54:07
เกี่ยวกับ
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th