Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
เกี่ยวกับ / งานประชุมสัมมนาประจำปีของสำนักงาน ก.พ.ร. / 2552

2552

กำหนดการประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2552
เรื่อง ปรับบทบาทภาครัฐ...เปลี่ยนการบริหารประเทศไทย
ในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2552 เวลา 08.00 - 16.30 น.
ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 2 หอประชุมกองทัพเรือ

 

09.00 - 09.05 น.      กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์การสัมมนา โดย เลขาธิการ ก.พ.ร.

09.05 - 10.00 น.      กล่าวเปิดการประชุมและแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง 
                              ทิศทางการบริหารกิจการบ้านเมือง ของประเทศไทยในอนาคต 
                              โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี 
                                     -  สรุปประเด็น
                                     -  เอกสารประกอบการปาฐกถาพิเศษ  
                                     -  วิดีทัศน์สัมมนาทางวิชาการประจำปี 2552
                                        ส่วนที่ 1

                                        ส่วนที่ 2
                                        ส่วนที่ 3
                                        ส่วนที่ 4
                                        ส่วนที่ 5


10.00 - 10.15 น.       พักรับประทานอาหารว่าง

10.15 - 12.00 น.       การเสวนา เรื่อง ปรับบทบาทภาครัฐ...เปลี่ยนการบริหารประเทศไทย
                                 โดย
                               ▪ ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ      เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
                               ▪ รศ.ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์        เลขาธิการ ก.พ.ร.
                                     -  สรุปประเด็น
                                     -  Power Point    
                               ▪ รศ.ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์   คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
                                     -  สรุปประเด็น
                                    
                               ▪ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์              ผู้อำนวยการ SIGA (Sasin Institute for Global Affairs)
                                     -  สรุปประเด็น
                                     -  Power Point  
                                 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                               ▪ นายกานต์ ตระกูลฮุน            กรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือซิเมนต์ไทย (SCG) 
                                     -  สรุปประเด็น
                                     -  Power Point 
                               ดำเนินรายการโดย ผศ.ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา    หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
                               คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                                     -  วิดีทัศน์สัมมนาทางวิชาการประจำปี 2552
                                        ส่วนที่ 6
                                        ส่วนที่ 7
                                        ส่วนที่ 8
                                        ส่วนที่ 9
                                        ส่วนที่ 10
                                        ส่วนที่ 11
                                        ส่วนที่ 12
                                        ส่วนที่ 13


12.00 -  13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15 - 15.15 น.     แลกเปลี่ยนประสบการณ์    (ถอดเทป)

                               ▪ การกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
                                   โดย หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ว่าราชการจังหวัดนำร่อง ได้แก่
                               - นายนัทธี จิตสว่าง      ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
                               - นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล   อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
                               - นายจำลอง โพธิ์สุข    ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

                               ▪ การกำกับดูแลกิจการที่ดีในภาคเอกชน
                                  โดย ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม   ประธานกรรมการตรวจสอบ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
                               ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.ไชยา ยิ้มวิไล   ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และ 
                               ผู้อำนวยการหลักสูตรมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหาร สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

15.15 - 15.30 น.     พักรับประทานอาหารว่าง

15.30 - 16.30 น.     แนวทางการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี    (ถอดเทป)                      

                             โดย นายสมชาย ไตรรัตนภิรมย์   รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

                                     นายไวฑูรย์ โภคาชัยพัฒน์   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

                                -  วิดีทัศน์สัมมนาทางวิชาการประจำปี 2552 
                                        ส่วนที่ 14
                                        ส่วนที่ 15

                                        ส่วนที่ 16
                                        ส่วนที่ 17
                                        ส่วนที่ 18
                                        ส่วนที่ 19


เอกสารแจกภายในงาน
- คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)
- การจัดระดับการกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี(Good Governance Rating)
- ปรับบทบาทภาครัฐ...เปลี่ยนการบริหารประเทศไทย


 

 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 20 ตุลาคม 2557 14:53:46 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 20 ตุลาคม 2557 14:53:46
เกี่ยวกับ
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th