Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
เกี่ยวกับ / งานประชุมสัมมนาประจำปีของสำนักงาน ก.พ.ร. / 2551

2551

การประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2551 :

ในโอกาสครบรอบ 6 ปี ของการพัฒนาระบบราชการไทย

วันศุกร์ที่  3  เดือน ตุลาคม  2551
ณ ห้องเจ้าพระยา 1-2 ชั้น 2  หอประชุมกองทัพเรือ
ภาคเช้า  
ห้องเจ้าพระยา 1-2
08.00 - 09.50 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร
09.00 10.00 น. รับประทานอาหารว่าง
10.00 12.00 น.  เสวนา เรื่อง การพัฒนาระบบราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณท์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
โดย ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์  การบังคับใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา 
ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ  วิพากษ์ผลที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
นายสมภพ อมาตยกุล  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ดร.วิพุธ  อ่องสกุล      ดำเนินรายการ
12.00 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
ภาคบ่าย  ระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ห้องเจ้าพระยา 1
13.00 15.00 น. เสวนา เรื่อง ภาวะผู้นำกับการขับเคลื่อนองค์กรสู่การบริหารจัดการที่ดี 
โดย     นายพัฒนชัย  กุลสิริสวัสดิ์  บริษัทชัยบูรณ์ บราเดอร์
            นายประจวบ  ตรีนิกร  ที่ปรึกษา บมจ. บ้านปู 
            นายอนุชิต ฮุนสวัสดิกุล  ดำเนินรายการ
ห้องเจ้าพระยา 2
13.00 15.00 น. เสวนา เรื่อง การยกระดับคุณภาพการบริการและการจัดกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ      
โดย    นายธีระพงษ์  รอดประเสริฐ  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
           นายวิเชียร  จึงวิโรจน์  รองกรรมการผู้จัดการ สำนักบริหารนโยบายธุรกิจบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 
           ดิพุธ  อ่องสกุล   ดำเนินรายการ
ห้องโพธิ์สามต้น 
13.00 15.00 น. เสวนา เรื่อง การวางแผนยุทธศาสตร์และการบริหารทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ
โดย     นายนัทธี  จิตสว่าง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์ 
            คุณศรีวรรณ  เอี่ยมรุ่งโรจน์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แผนและกลยุทธ์องค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
            นายปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา  ผู้ดำเนินรายการ

เอกสารแจกภายในงาน
   1.  เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  พ.ศ. 2550
   2.  คู่มือเทศนิค การปรับปรุงและพัฒนาองค์การเวอร์ชั่น  1.0  
   3.  ร่างเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในระดับที่ยอมรับได้

 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 20 ตุลาคม 2557 14:53:22 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 20 ตุลาคม 2557 14:53:22
เกี่ยวกับ
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th