Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
เกี่ยวกับ / งานประชุมสัมมนาประจำปีของสำนักงาน ก.พ.ร. / 2550

2550

เอกสารประกอบ

งานประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี

ในวันพุธที่ 3 เดือน ตุลาคม 2550   ณ ห้องเจ้าพระยา 1-2 ชั้น 2 หอประชุมกองทัพเรือ

ภาคเช้า  
ห้องเจ้าพระยา 1-2  
08.00 09.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสารและรับประทานอาหารว่าง
09.00 น. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์) ประธานในพิธี เดินทางถึงบริเวณงาน
09.00 09.05 น. ชมวีดิทัศน์ ทิศทางการพัฒนาระบบราชการที่ผ่านมา
09.05 09.10 น. กล่าวรายงาน      โดย นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร.
09.10 10.00 น. กล่าวเปิดงานและ บรรยายพิเศษเรื่อง ระบบราชการและประชาชนได้อะไรจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550     โดย คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
09.05 09.10 น. รับประทานอาหารว่าง
10.00 10.20 น บรรยาย เรื่อง ผลกระทบจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กับการปฏิบัติราชการ )  โดย ศ.ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และกรรมการ ก.พ.ร.
ภาคบ่าย  
ห้องเจ้าพระยา 1  
13.00 16.00 น. ชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการมอบอำนาจตามพรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550   โดย นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลกฏหมายกลาง
ห้องเจ้าพระยา 2  
 13.00 16.00 น. ชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง แนวทางและวิธีการในการจัดทำงบประมาณ และแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตาม พรบ.ระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550โดย นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร กรรมการ ก.พ.ร.
   
  หมายเหตุ ภาคบ่าย พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 15.00 น. 15.15 น.

 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 20 ตุลาคม 2557 14:52:55 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 20 ตุลาคม 2557 14:52:55
เกี่ยวกับ
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th