Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
เกี่ยวกับ / งานประชุมสัมมนาประจำปีของสำนักงาน ก.พ.ร. / 2548

2548

3 ปีพัฒนาระบบราชการไทย

การบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาระบบราชการกับการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการโดย รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม

การชี้แจง เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ...   โดย นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ   เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  นายอัชพร จารุจินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

การบรรยายพิเศษ เรื่อง Etics Management for Public Administrators : Building Organizations of Integrity โดย Professor Dr. Donald C. Menzel ประธาน ASPA

เอกสารประกอบ

หนังสือ รายงานความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการในรอบ 3 ปี

 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 20 ตุลาคม 2557 14:51:29 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 20 ตุลาคม 2557 14:51:29
เกี่ยวกับ
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th