Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
เกี่ยวกับ / สำนักงาน ก.พ.ร. / วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

  

วิสัยทัศน์

" ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อย่างต่อเนื่องและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นกลไกผลักดันการพัฒนาประเทศ "

พันธกิจ

         มีหน้าที่หลักในการสนับสนุนการทำงานของ ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการและงานของรัฐอย่างอื่น  เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ มาตรา 3/1 แห่งกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งนี้ ภารกิจหลักของสำนักงาน ก.พ.ร. มีขอบเขตครอบคลุมในเรื่องเกี่ยวกับ

1. งานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)

2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมาย (พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี) กําหนด 

    2.1  งานวิเคราะห์  วิจัยและเสนอความเห็น

  • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เสนอแนะ นโยบาย มาตรการ หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการพัฒนา ระบบราชการ ในการจัดโครงสร้างระบบราชการ การแบ่งส่วนราชการ การพัฒนาองค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น การอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ การตีความและวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน(กพม.) และคณะรัฐมนตรี
  • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เสนอแนะ นโยบาย มาตรการ หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ต่อคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) และ
    คณะรัฐมนตรี
  • การจัดทํารายงานประจําปี เกี่ยวกับการพัฒนาและจัดระบบราชการ และงานของรัฐอย่างอื่นเสนอต่อรัฐมนตรี เพื่อเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา  

    2.2  การให้คําปรึกษาแนะนําเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานต่าง ๆ อันจะนําไปสู่การปรับเปลี่ยนกระบวนการ และวิธีการบริหารราชการแผ่นดินตามเจตนารมณ์ของการพัฒนาระบบราชการ

    2.3  การสร้างความเข้าใจ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์แก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ

    2.4  การฝึกอบรมและสัมมนาผู้บริหารของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ

 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 16 กันยายน 2557 18:30:57 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 17 กันยายน 2561 13:17:11
เกี่ยวกับ
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th