Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
กฏหมายและระเบียบ / พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ

 • พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่2) พ.ศ. 2535
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่3) พ.ศ. 2536
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่4) พ.ศ. 2543
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่5) พ.ศ. 2545
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่6) พ.ศ. 2546
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่6) พ.ศ. 2546
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่7) พ.ศ. 2550
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
 • พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
 • พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
 • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 • พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542
 • พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
 • พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
 • พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550
 • พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550
 • พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
 • พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2550 (ฉบับสมบูรณ์)
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2550 (ฉบับสมบูรณ์)(อนุเคราะห์โดยสำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา)
 • พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม(ฉบับที่๖)
 • พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม(ฉบับที่๗)
 • พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม(ฉบับที่๘)
 • พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม(ฉบับที่๙)
 •  

   


  เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 17 กันยายน 2557 06:06:08 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 17 กันยายน 2557 06:06:08
  กฏหมายและระเบียบ
      สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

  เกี่ยวกับ

  กฏหมายและระเบียบ

  หนังสือเวียน

  ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

  ศูนย์ความรู้

  ประชาสัมพันธ์

  W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

  Slocan

  สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

  59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th