คณะกรรมการและอำนาจหน้าที่
  ประมวลคำชี้แจงประเด็นอภิปรายและข้อสังเกตการายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ในการประชุมวุฒิสภา
  สรุปสาระสำคัญการประชุมของคณะกรรมการ / อนุกรรมการฯ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ
  รายงานต้นทุนผลผลิต สำนักงาน ก.พ.ร. ประจำปีงบประมาณ
  แนะนำสำนักงาน ก.พ.ร.
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ 2546-2550
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555
  แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
  ภารกิจสำคัญที่ได้ดำเนินการไปแล้ว(ข้อมูลของเว็บไซต์เดิม)
  แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ก.พ.ร.
  สรุปผลการพัฒนาระบบราชการไทยที่สำคัญ
  ข้อมูล ก.พ.ร. และ สำนักงาน ก.พ.ร.
  รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
  รัฐธรรมนูญ
  พระราชบัญญัติิ
  พระราชกฤษฎีกา
  กฎกระทรวง
  ระเบียบ
  ประกาศสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
  แผนพัฒนากฎหมาย
  มติ คณะรัฐมนตรี
  หนังสือเวียนของสำนักงาน ก.พ.ร.
  เกี่ยวกับ ก.น.จ.
  เกี่ยวกับ ค.ต.ป.
  เอกสารเผยแพร่
  รายงานผลการดำเนินงานของจังหวัดตามนโยบายรัฐบาล
  คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองประจำปีงบประมาณ 2549-2556
  ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548-2554
  วีดิทัศน์
  การจัดการความรู้กับการบริหารราชการแนวใหม่
  Innovative Forum
  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน
  ปี 2556
  ปี 2555
  ปี 2554
  ปี 2553
  ปี 2552
  ปี 2551
  ปี 2550
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง
  ข่าวรับสมัครงาน
  หน่วยงานราชการต่างประเทศ
  องค์การมหาชน
  หน่วยงานราชการ
  ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
  เกี่ยวกับสำนักงาน ก.พ.ร.
  HOME    Thai  |  English  
เกี่ยวกับสำนักงาน ก.พ.ร. กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง มติ ครม. และหนังสือเวียน ศูนย์ความรู้ ข่าวเด่น ก.พ.ร. ผังเว็บไซต์
สมาชิกเครือข่าย ข่าวประชาสัมพันธ์ สำรวจความคิดเห็น เวทีความคิดเห็น รวมลิงค์ ติดต่อสำนักงาน
   

การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ศูนย์บริการร่วม
การให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์
รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
การยกระดับการให้บริการประชาชนในระดับท้องถิ่นและอำเภอ
รางวัล United Nations Public Service Awards
การปรับปรุงบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศ
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 (ทันต่อการเปลี่ยนแปลง)      
    การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
  ที่มา | กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ: นายชัยยุทธ กมลศิริสกุล  
Share
   

      การยกระดับการให้บริการและการทำงานของส่วนราชการ เพื่อตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของประชาชน
      สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมและสนับสนุน  ส่วนราชการพัฒนาการบริการ ประชาชนให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนับ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2553 ได้ยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชน ซึ่งมีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
     1. การมอบอำนาจ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550 ได้ส่งเสริมสนับสนุน ให้ผู้ดำรงตำแหน่งที่มีอำนาจหน้าที่ที่จะพึงปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือ คำสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ได้มอบอำนาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติ ราชการหรือการดำเนินการอื่นใด ตามกฎหมาย กฎ  ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใด หรือมติของ คณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติ  ราชการแทนทำให้สามารถอำนวยความสะดวกและ สนองความต้องการของประชาชน เพื่อความคุ้มค่า  ความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการนำไปสู่การกระจายอำนาจการตัดสินใจและความรับผิดชอบที่เหมาะสม และไม่เป็นการเพิ่มขั้นตอนหรือระยะเวลาในการใช้อำนาจ รวมทั้งไม่ต้องผ่านการพิจารณาของผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ มากเกินความจำเป็น

     2. การลดเวลาและกิจกรรมในการทำงานด้วยการกำหนดให้ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เป็นเป้าหมายภาคบังคับตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ได้มุ่งเน้นให้ส่วนราชการพัฒนาคุณภาพ การให้บริการในกระบวนงานหลักของหน่วยงานให้สามารถสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ ได้ตามระยะเวลามาตรฐานที่ส่วนราชการกำหนดไว้โดยสำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น การจัดทำข้อมูลเชิงเปรียบเทียบการบริหารจัดการภาครัฐ (Benchmarking) เพื่อสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการบริการให้สูงยิ่งขึ้น
ผลที่เกิดขึ้น ส่วนราชการได้ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนลงร้อยละ  30 - 50 และขยายผลให้ครบทุกกระบวนงานตามมติคณะรัฐมนตรีได้ใน ปี พ.ศ. 2550 จากนั้น สำนักงาน ก.พ.ร. ได้เพิ่มความเข้มข้นโดยกำหนดให้วัด “ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ” เพื่อกระตุ้นส่วนราชการให้เพิ่มความเอาใจใส่ต่อการปรับปรุงบริการทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 8 ปี นับแต่ ปี พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2553 ผลปรากฏว่า ส่วนราชการมีการดำเนินการปรับปรุงบริการต่อเนื่องและมีหลายส่วนราชการได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนที่สำนักงาน ก.พ.ร. จัดขึ้นจำนวนมาก (ตารางที่ 2.2-1)

                       ตารางที่ 2.2-1 ส่วนราชการพัฒนาการให้บริการและได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน   ปี พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2553

 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน
     1.1 การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่เกินจำเป็น
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้กำหนดแนวทางให้ส่วนราชการต้องปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และแนวทางการปฏิบัติราชการหนึ่งที่มีผลอันสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนให้มีความสะดวก และรวดเร็วมากขึ้น คือ การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการที่เ่กินจำเป็นประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 ให้ส่วนราชการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนลงร้อยละ 30 - 50 และขยายผลให้ครบทุกกระบวนงาน

     ปี พ.ศ. 2550 ซึ่ง สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำเนินการส่งเสริม และสนับสนุนให้ทุกส่วนราชการปรับปรุงกระบวนการทำงานโดยการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และกำหนดให้เป็นตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการเพื่อให้การบริการประชาชนมีประสิทธิภาพและคุณภาพยิ่งขึ้น และเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาและมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบันที่ได้ยกระดับเป้าหมายประสิทธิภาพ และคุณภาพ  การบริการภาครัฐไปสู่การบริการที่มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล เป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือของประชาชน

     โดยเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญที่สนับสนุนให้การพัฒนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐประสบผลสำเร็จคือ การมอบอำนาจ ดังนั้น จึงได้มีการออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ดำรงตำแหน่งที่มีอำนาจหน้าที่ที่จะพึงปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบประกาศ หรือคำสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ได้มอบอำนาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการดำเนินการอื่นใดตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน ทำให้สามารถอำนวยความสะดวกและสนองความต้องการของประชาชน เพื่อความคุ้มค่าความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการนำไปสู่การกระจายอำนาจการตัดสินใจ และความรับผิดชอบที่เหมาะสม และไม่เป็นการเพิ่มขั้นตอนหรือระยะเวลาในการใช้อำนาจ รวมทั้งไม่ต้องผ่านการพิจารณาของผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ มากเกินความจำเป็น ซึ่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จะช่วยสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการบริการให้สูงยิ่งขึ้น


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 15 ตุลาคม 2555 11:27:31
 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7995 e-mail: administrator@opdc.go.th