คณะกรรมการและอำนาจหน้าที่
  ประมวลคำชี้แจงประเด็นอภิปรายและข้อสังเกตการายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ในการประชุมวุฒิสภา
  สรุปสาระสำคัญการประชุมของคณะกรรมการ / อนุกรรมการฯ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ
  รายงานต้นทุนผลผลิต สำนักงาน ก.พ.ร. ประจำปีงบประมาณ
  แนะนำสำนักงาน ก.พ.ร.
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ 2546-2550
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555
  แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
  ภารกิจสำคัญที่ได้ดำเนินการไปแล้ว(ข้อมูลของเว็บไซต์เดิม)
  แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ก.พ.ร.
  สรุปผลการพัฒนาระบบราชการไทยที่สำคัญ
  ข้อมูล ก.พ.ร. และ สำนักงาน ก.พ.ร.
  รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
  รัฐธรรมนูญ
  พระราชบัญญัติิ
  พระราชกฤษฎีกา
  กฎกระทรวง
  ระเบียบ
  ประกาศสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
  แผนพัฒนากฎหมาย
  มติ คณะรัฐมนตรี
  หนังสือเวียนของสำนักงาน ก.พ.ร.
  เกี่ยวกับ ก.น.จ.
  เกี่ยวกับ ค.ต.ป.
  เอกสารเผยแพร่
  รายงานผลการดำเนินงานของจังหวัดตามนโยบายรัฐบาล
  คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองประจำปีงบประมาณ 2549-2556
  ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548-2554
  วีดิทัศน์
  การจัดการความรู้กับการบริหารราชการแนวใหม่
  Innovative Forum
  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน
  ปี 2556
  ปี 2555
  ปี 2554
  ปี 2553
  ปี 2552
  ปี 2551
  ปี 2550
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง
  ข่าวรับสมัครงาน
  หน่วยงานราชการต่างประเทศ
  องค์การมหาชน
  หน่วยงานราชการ
  ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
  เกี่ยวกับสำนักงาน ก.พ.ร.
  HOME    Thai  |  English  
เกี่ยวกับสำนักงาน ก.พ.ร. กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง มติ ครม. และหนังสือเวียน ศูนย์ความรู้ ข่าวเด่น ก.พ.ร. ผังเว็บไซต์
สมาชิกเครือข่าย ข่าวประชาสัมพันธ์ สำรวจความคิดเห็น เวทีความคิดเห็น รวมลิงค์ ติดต่อสำนักงาน
   
 
ปี 2556
  มกราคม
  กุมภาพันธ์
  มีนาคม
  เมษายน
  พฤษภาคม
  มิถุนายน
ปี 2555
  มกราคม
  กุมภาพันธ์
  มีนาคม
  เมษายน
  พฤษภาคม
  มิถุนายน
  กรกฎาคม
  สิงหาคม
  กันยายน
  ตุลาคม
  พฤศจิกายน
  ธันวาคม
ปี 2554
  มกราคม
  กุมภาพันธ์
  มีนาคม
  เมษายน
  พฤษภาคม
  มิถุนายน
  กรกฎาคม
  สิงหาคม
  กันยายน
  ตุลาคม
  พฤศจิกายน
  ธันวาคม
ปี 2552
  มกราคม
  กุมภาพันธ์
  มีนาคม
  เมษายน
  พฤษภาคม
  มิถุนายน
  กรกฎาคม
  สิงหาคม
  กันยายน
  ตุลาคม
  พฤศจิกายน
  ธันวาคม
ปี 2553
  มกราคม
  กุมภาพันธ์
  มีนาคม
  เมษายน
  พฤษภาคม
  มิถุนายน
  กรกฎาคม
  สิงหาคม
  กันยายน
  ตุลาคม
  พฤศจิกายน
  ธันวาคม
  มกราคม
ปี 2551
  มกราคม
  กุมภาพันธ์
  มีนาคม
  เมษายน
  พฤษภาคม
  มิถุนายน
  กรกฎาคม
  สิงหาคม
  กันยายน
  ตุลาคม
  พฤศจิกายน
  ธันวาคม
ปี 2550
  มกราคม
  กุมภาพันธ์
  มีนาคม
  เมษายน
  พฤษภาคม
  มิถุนายน
  กรกฏาคม
  สิงหาคม
  กันยายน
  ตุลาคม
  พฤศจิกายน
  ธันวาคม
  ข่าวเด่น ก.พ.ร. > พฤษภาคม      
    

การชี้แจงรายละเอียดการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

Share
   

การชี้แจงรายละเอียดการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง
เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ           สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการ ชี้แจงรายละเอียดการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการ ปฏิบัติราชการโดยผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไท ในวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ถนนวิสุทธิกษัตริย์ กรุงเทพฯ

           การจัดชี้แจงดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“ยุทธศาสตร์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น” เมื่อ วันที่ 18 พฤษภาคม 2555 ที่จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยมี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยในการประชุมดังกล่าว นายกรัฐมนตรีได้ประกาศยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการ ทุจริตคอร์รัปชั่น พร้อมทั้งมอบนโยบายแก่ส่วนราชการต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในภาคราชการ ซึ่งหนึ่งในการดำเนินการคือ การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ (Clean Initiative Program) โดย ให้ส่วนราชการริเริ่มข้อเสนอในการสร้างความโปร่งใสด้วยตนเอง และนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรต่อไป โดยส่วนราชการและจังหวัดจะร่วมกันพัฒนาหน่วยงานของตนให้สะอาดโปร่งใส ภายใต้แนวคิด “1 หน่วยงาน 1 ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ (Clean Initiative)” ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้น และขยายผลการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อไปในอนาคต 

           ดังนั้น เพื่อให้จังหวัดมีความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนต่อแนวทางในการจัดทำข้อเสนอการ เปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สำนักงาน ก.พ.ร. จึงได้กำหนดจัด
การ ชี้แจงรายละเอียดการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการ ปฏิบัติราชการโดยผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย ใน วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.30 - 12.00 น.   ทั้งนี้ เพื่อให้จังหวัดสามารถวินิจฉัยปัญหาจากภายในองค์การ เพื่อหากระบวนการที่มีความเสี่ยงสูงต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น และเสนอวิธีการแก้ไขโดยจัดทำเป็นข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่ง ใสในการปฏิบัติราชการ เสนอให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการดำเนินการ เพื่อนำข้อเสนอไปสู่การปฏิบัติต่อไป

 

กำหนดการชี้แจงรายละเอียด
การจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
โดยผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย
ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ถนนวิสุทธิกษัตริย์ กรุงเทพฯ
วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.30 - 12.00 น.

เวลา
กำหนดการ
09.30 - 09.15 น.
มอบนโยบายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของกระทรวงมหาดไทย
โดย ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
09.15 - 10.00 น.
ชี้แจงหลักการที่มาของแผนการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างยั่งยืน
โดย ผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร.
10.00 - 11.00 น.
แนวทางการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
โดย ที่ปรึกษาสำนักงาน ก.พ.ร.
11.00 - 12.00 น.
ถาม – ตอบ

 

 


วสุนธรา (สลธ.) / รายงาน
กลุ่มสื่อสารฯ / จัดทำ
 จีริสุดา (กลุ่มวิชาการ) / ข้อมูล
 

เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 28 พฤษภาคม 2555 09:31:11
     
 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7995 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th