คณะกรรมการและอำนาจหน้าที่
  ประมวลคำชี้แจงประเด็นอภิปรายและข้อสังเกตการายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ในการประชุมวุฒิสภา
  สรุปสาระสำคัญการประชุมของคณะกรรมการ / อนุกรรมการฯ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ
  รายงานต้นทุนผลผลิต สำนักงาน ก.พ.ร. ประจำปีงบประมาณ
  แนะนำสำนักงาน ก.พ.ร.
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ 2546-2550
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555
  แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
  ภารกิจสำคัญที่ได้ดำเนินการไปแล้ว(ข้อมูลของเว็บไซต์เดิม)
  แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ก.พ.ร.
  สรุปผลการพัฒนาระบบราชการไทยที่สำคัญ
  ข้อมูล ก.พ.ร. และ สำนักงาน ก.พ.ร.
  รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
  รัฐธรรมนูญ
  พระราชบัญญัติิ
  พระราชกฤษฎีกา
  กฎกระทรวง
  ระเบียบ
  ประกาศสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
  แผนพัฒนากฎหมาย
  มติ คณะรัฐมนตรี
  หนังสือเวียนของสำนักงาน ก.พ.ร.
  เกี่ยวกับ ก.น.จ.
  เกี่ยวกับ ค.ต.ป.
  เอกสารเผยแพร่
  รายงานผลการดำเนินงานของจังหวัดตามนโยบายรัฐบาล
  คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองประจำปีงบประมาณ 2549-2556
  ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548-2554
  วีดิทัศน์
  การจัดการความรู้กับการบริหารราชการแนวใหม่
  Innovative Forum
  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน
  ปี 2556
  ปี 2555
  ปี 2554
  ปี 2553
  ปี 2552
  ปี 2551
  ปี 2550
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง
  ข่าวรับสมัครงาน
  หน่วยงานราชการต่างประเทศ
  องค์การมหาชน
  หน่วยงานราชการ
  ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
  เกี่ยวกับสำนักงาน ก.พ.ร.
  HOME    Thai  |  English  
เกี่ยวกับสำนักงาน ก.พ.ร. กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง มติ ครม. และหนังสือเวียน ศูนย์ความรู้ ข่าวเด่น ก.พ.ร. ผังเว็บไซต์
สมาชิกเครือข่าย ข่าวประชาสัมพันธ์ สำรวจความคิดเห็น เวทีความคิดเห็น รวมลิงค์ ติดต่อสำนักงาน
   
 
เอกสารเผยแพร่
  งานวิจัย สำนักงาน ก.พ.ร.
  รายงานผลการศึกษาระหว่างสำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับธนาคารโลก
  เอกสาร Knowledge Center
  คู่มือ
  เอกสารทางวิชาการ High Performance Organization
  แบบรายงานผลความสำเร็จของโครงการริเริ่มส่งผลสำเร็จเร็ว (Quick Win Initiative)
  โครงการระบบการบริหารยุทธศาตร์ขององค์การภาครัฐ (Govement Strategic Management System) หรือ GSMS
  รายงานสรุปผลการดำเนินงานของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
  งานประชุมสัมมนาประจำปีของสำนักงาน ก.พ.ร.
  งานประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2547
  งานประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2548
  งานประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2549
  งานประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2551
  งานประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2550
  งานประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2552
  งานประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2553
  งานประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2554
  งานประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2555
  โปสเตอร์/แผ่นพับ/เอกสาร
  e-Newsletter
  360 องศา พัฒนาระบบราชการ
  2551
  2552
  2553
  2554
  2555
  หนัีงสือ
  ประจำปี 2551
  ประจำปี 2552
  ประจำปี 2553
  รายงานประจำปี
  รายงานประจำปี 2546
  รายงานประจำปี 2547
  รายงานประจำปี 2548
  รายงานประจำปี 2549
  รายงานประจำปี 2550
  รายงานประจำปี 2551
  รายงานประจำปี 2552
  รายงานประจำปี 2553
  เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา
  2549
  2550
  2551
  2552
  2554
  2555
  2556
รายงานผลการดำเนินงานของจังหวัดตามนโยบายรัฐบาล
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองประจำปีงบประมาณ 2549-2556
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548-2554
วีดิทัศน์
  วีดิทัศน์ ปี 2547
  วีดิทัศน์ ปี 2548
  วีดิทัศน์ ปี 2549
  วีดิทัศน์ ปี 2550
  วีดิทัศน์ ปี 2551
  วีดิทัศน์ ปี 2552
  วีดิทัศน์ ปี 2553
  วีดิทัศน์ ปี 2554
  วีดิทัศน์ ปี 2555
  วีดีทัศน์ ปี 2556
การจัดการความรู้กับการบริหารราชการแนวใหม่
Innovative Forum
  2548
  2549
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน
  ศูนย์ความรู้ > เอกสารเผยแพร่      
    

โครงการระบบการบริหารยุทธศาตร์ขององค์การภาครัฐ (Govement Strategic Management System) หรือ GSMS

Share
   

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 25 มิถุนายน 2551 09:00:48
     
 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7995 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th